Teoretiskt organ för Kommunistiska Arbetarföreningen

Ledare: Varför detta första nummer av Marxistiskt Forum?

Redaktionskommittén – MF nr 1/2017

Detta är en artikel ur Marxistiskt Forum nr 1 (2017). Tidningen är en debattidning och för innehållet står författarna själva (förutom ledaren).

I år är det 100 år sedan Oktoberrevolutionen, den första socialistiska revolutionen. Denna revolution kunde inte ha genomförts utan det kommunistiska parti som Lenin ledde uppbygget av. Ett sådant revolutionärt kommunistiskt parti saknas i Sverige idag. Man får inte döma en organisation på vad den säger om sig själv utan på dess praktik. Inget av de partier eller organisationer som idag utger sig för att vara kommunistiska uppfyller de krav som måste ställas på ett kommunistiskt parti.

Ett revolutionärt kommunistiskt parti måste fungera som en förtrupp, som tillämpar masslinjen, det vill säga fångar upp arbetarklassens krav och återigen för ut kraven till arbetarklassen för att mobilisera till handling. Partiet måste vara ett kaderparti, det vill säga bestå av aktiva medlemmar och inte inrymma en massa pappersmedlemmar som de nuvarande parlamentariska partierna, som är beroende av ekonomiskt stöd av den borgerliga statsmakten. Partiet måste tillämpa en genomtänkt säkerhetspolitik och inte tillåta fullständig insyn. Avsaknad av säkerhetspolitik innebär i praktiken illusioner om den borgerliga statsapparatens våldskaraktär.

Partiet måste tillämpa enhetsfronttaktiken, det vill säga samla maximal styrka i varje enskilt slag, och vara berett att samarbeta med alla organisationer och enskilda, som delar partiets uppfattning i fråga om det ena eller andra kampavsnittet. Detta betyder också att kommunisterna också måste arbeta inom de befintliga massorganisationer, men inte låta sig begränsas av dessa organisationers ramar. Partiet kombinerar legala och illegala kampmetoder. Det revolutionära kommunistiska partiet utgår från den proletära internationalismen och stödjer varje slags kamp för social revolution och nationell befrielse i världen. Det kommunistiska partiet bekämpar konsekvent imperialismen, särskilt de imperialistiska stormakter med USA i spetsen, som kan anstifta och understödja orättfärdiga krig och som understödjer och allierar sig med reaktionens krafter överallt i världen.

Detta betyder att ett nytt kommunistiskt parti måste utgå från den vetenskapliga socialismen så som den främst har utvecklats av Marx, Lenin och Mao Zedong. Marx och Engels grundlade den vetenskapliga socialismen, Lenin ledde bolsjevikpartiet och den ryska arbetarklassen till seger i oktoberrevolutionen och Mao Zedong ledde Kinas Kommunistiska Parti och det kinesiska folket till seger mot den japanska imperialismen och Guomindang. Praktiken har bekräftat riktigheten i deras politiska linjer. Det betyder att vi måste anknyta till kominterntraditionen, till SKP fram till andra världskriget, SKA under Set Persson liksom KFML/SKP/SKA, det vill säga den maoistiska rörelsen, som en fortsättning på denna tradition. Detta innebär inte att vi okritiskt för vidare det revolutionära arvet; det innebär heller inte att vi kastar ut barnet med badvattnet.

Det är därför ingen tillfällighet att vi har valt namnet Marxistisk Forum på detta första nummer; Marxistiskt Forum var KFML:s teoretiska tidskrift, som började utges 1965. I organisatoriskt hänseende är den kommunistiska rörelsen nämligen tillbaka till ruta ett i Sverige.

Detta första provnummer behandlar programfrågor. Ett revolutionärt kommunistiskt parti måste ha ett program; ingen revolutionär rörelse utan en revolutionär teori. Kommunistiska Föreningen har valt att lägga fram ett antal grundsatser i kombination med ett handlingsprogram. För den historiskt kunnige står det klart att vi har valt KFML:s grundsatser och handlingsprogram från 1967 som förebild.

I nuvarande läge tror vi att återuppbygget av ett kommunistiskt parti bäst gynnas av att de revolutionärt sinnade kamraterna enas kring en huvudinriktning på grundval av en minimiplattform. De som är intresserade att återskapa ett revolutionärt kommunistiskt parti kommer från olika håll; vissa kamrater kommer från KFML/SKP/SKA, andra kommer från andra organisationer; vissa kamrater har lång politisk erfarenhet, andra är unga och har begränsad politisk erfarenhet. Ett utförligt partiprogram skulle kräva en fördjupad enighet. Dessutom finns risken med ett sådant program att det lätt blir inaktuellt.

Därmed hoppas vi att Kommunistiska Föreningens grundsatser och handlingsprogram ska stimulera till diskussion och bidra till återskapandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti.

Marxistiskt Forums redaktionskommitté